1Giăng 3:19 - Bản dịch Truyền thống
Bởi đó, chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật, và giục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài.