1 Giăng 3:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.