1 Giăng 2:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.