1Giăng 2:6 - Bản dịch Truyền thống
Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.