1Giăng 2:3 - Bản dịch Truyền thống
Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài.