1Giăng 2:23 - Bản dịch Truyền thống
Ai chối Con, thì cũng không có Cha: ai xưng Con, thì cũng có Cha nữa.