1 Giăng 2:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Về phần các con, đã chịu xức dầu từ nơi Đấng thánh, thì đã biết mọi sự rồi.