1 Giăng 1:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.