2Phi-e-rơ 3:8 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày.