2Phi-e-rơ 3:2 - Bản dịch Truyền thống
hầu cho ghi lấy lời nói trước của Chúa và Cứu Chúa chúng ta, đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại.