2Phi-e-rơ 1:15 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng tôi ân cần rằng sau khi tôi đi, anh em có thể hằng nhớ điều tôi đã nói.