1 Phi-e-rơ 5:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.