1 Phi-e-rơ 5:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến ký thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên;