1 Phi-e-rơ 5:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau. Nguyền xin sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong Đấng Christ!