1Phi-e-rơ 4:8-10 - Bản dịch Truyền thống
8
Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.
9
Người nầy người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn.
10
Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.