1 Phi-e-rơ 4:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.