1Phi-e-rơ 2:8 - Bản dịch Truyền thống
họ bị vấp đá đó, vì không vâng phục Đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi.