1Phi-e-rơ 2:25 - Bản dịch Truyền thống
Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình.