1Phi-e-rơ 2:22 - Bản dịch Truyền thống
Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá;