1 Phi-e-rơ 2:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá;