1 Phi-e-rơ 2:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua.