1 Phi-e-rơ 2:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành,