1 Phi-e-rơ 1:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.