1 Phi-e-rơ 1:18-20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
18
vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình,
19
bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít,
20
đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em,