1Phi-e-rơ 1:16 - Bản dịch Truyền thống
bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.