Giô-suê 8:12 - Bản dịch Truyền thống
Giô-suê bèn đem chừng năm ngàn lính phục giữa khoảng Bê-tên và A-hi, về phía tây của thành.