Giô-suê 21:25 - Bản dịch Truyền thống
Lại lấy trong phân nửa chi phái Ma-na-se, Tha -a-nác và đất chung quanh thành: hết thảy hai cái thành.