Giô-suê 21:19 - Bản dịch Truyền thống
Cộng các thành của những thầy tế lễ, con cháu A-rôn, là mười ba cái thành với đất chung quanh.