Giô-suê 21:14 - Bản dịch Truyền thống
Giạt-thia và đất chung quanh, Ê-thê-mô -a và đất chung quanh thành,