Giô-suê 19:3 - Bản dịch Truyền thống
Hát-sa-Su-anh, Ba-la, Ê-xem,