Giô-suê 12:9 - Bản dịch Truyền thống
Vua Giê-ri-cô, vua A-hi vốn ở nơi cạnh Bê-tên,