Giô-suê 12:16 - Bản dịch Truyền thống
vua Ma-kê-đa, vua Bê-tên,