Giô-suê 12:1-24 - Bản dịch Truyền thống
1
Nầy các vua của xứ mà Y-sơ-ra-ên đã đánh bại, và chiếm lấy xứ của họ ở bên kia sông Giô-đanh, về phía mặt trời mọc, từ khe At-nôn đến núi Hẹt-môn, với toàn đồng bằng về phía đông.
2
Si-hôn, vua dân A-mô-rít ở tại Hết-bôn. Người quản hạt từ A-rô -e, là thành ở mé khe At-nôn, và từ giữa dòng khe, phân nửa xứ Ga-la-át cho đến khe Gia-bốc, là giới hạn dân Am-môn;
3
lại quản hạt đồng bằng cho đến biển Ke-nê-rết về phía đông, cho đến biển của đồng bằng tức là Biển mặn, ở phía đông về hướng Bết-Giê-si-mốt; cũng quản hạt miền nam dưới chơn triền núi Phích-ga.
4
Kế đến địa phận của Oc, vua Ba-san, là một người còn sót của dân Rê-pha-im ở tại Ach-ta-rốt và Et-rê -i.
5
Người quản hạt núi Hẹt-môn, miền Sanh-ca, và cả xứ Ba-san, cho đến giới hạn dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít, cùng đến lối giữa xứ Ga-la-át, là giới hạn của Si-hôn, vua Hết-bôn.
6
Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, và dân Y-sơ-ra-ên đánh bại chúng nó; rồi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, ban địa phận chúng nó cho người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi phái Ma-na-se làm sản nghiệp.
7
Này là các vua của xứ mà Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đánh bại ở bên này sông Giô-đanh, về phía tây từ Ba-anh-Gát trong trũng Li-ban, cho đến núi trụi nổi lên về hướng Sê -i-rơ. Tùy sự phân chia từng chi phái, Giô-suê ban cho các chi phái Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp,
8
núi, xứ thấp, đồng bằng, gò nỗng, đồng vắng, và miền nam, tức là cả xứ dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít.
9
Vua Giê-ri-cô, vua A-hi vốn ở nơi cạnh Bê-tên,
10
vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn,
11
vua Giạt-mút, vua La-ki,
12
vua Ec-lôn, vua Ghê-xe,
13
vua Đê-bia, vua Ghê-đe,
14
vua Họt-ma, vua A-rát,
15
vua Líp-na, vua A-đu-lam,
16
vua Ma-kê-đa, vua Bê-tên,
17
vua Tháp-bu-ách, vua Hê-phe,
18
vua A-phéc, vua Sa-rôn,
19
vua Ma-đôn, vua Hát-so,
20
vua Sim-rôn-Mê-rôn, vua Ac-sáp,
21
vua Tha -a-nác, vua Mê-ghi-đô,
22
vua Kê-đe, vua Giếc-nê-am, ở tại Cạt-mên,
23
cua Đô-rơ ở trên các nơi cao Đô-rơ, vua Gô-im ở Ghinh-ganh,
24
và vua Thiệt-sa; hết thảy là ba mươi mốt vua.