Giô-suê 1:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó.