Gia-cơ 5:8 - Bản dịch Truyền thống
anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi.