Gia-cơ 5:16-18 - Bản dịch Truyền thống
16
Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
17
Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi.
18
Đoạn, người cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sanh sản hoa màu.