Gia-cơ 4:7 - Bản dịch Truyền thống
Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.