Gia-cơ 4:3 - Bản dịch Truyền thống
Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.