Gia-cơ 4:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.