Gia-cơ 2:9 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng nếu anh em tây vị người ta, thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép.