Gia-cơ 2:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.