Gia-cơ 2:10 - Bản dịch Truyền thống
Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.