Gia-cơ 1:6-7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
6
Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.
7
Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: