Gia-cơ 1:5-8 - Bản dịch Truyền thống
5
Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.
6
Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.
7
Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa:
8
ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định.