Gia-cơ 1:3-4 - Bản dịch Truyền thống
3
vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.
4
Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.