Gia-cơ 1:19 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận;