Gia-cơ 1:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.