Gia-cơ 1:14-15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
14
Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình.
15
Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.