Gia-cơ 1:13-14 - Bản dịch Truyền thống
13
Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ay là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai.
14
Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình.