Gia-cơ 1:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ, đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an!