Hê-bơ-rơ 9:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,