Hê-bơ-rơ 9:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.