Hê-bơ-rơ 8:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì nếu ước thứ nhứt không thiếu gì, thì chẳng có chỗ nào lập ước thứ hai.